GSBB Staff

1. Chairperson – Shri. Nilesh Cabral (Hon’ble. Environment Minister)
2. Member Secretary – Dr.Pradip V. Sarmokadam
3. Scientific & Administrative Officer – Mrs. Reshma Kerkar
4. Program Officer – Ms. Samiksha Chari
5. Project Assistant I – Dr.Varsha Raikar Hoble
6. Project Assistant II – Mrs. Rajshri Nagvekar
7. Accounts Clerk – Ms. SonaliPadyardesai
8. Stenographer – Shri. Arvind Naik
9. LDC – Ms. Sharon Mayenkar
10. Driver – Shri. Shantaram Sawant