GSBB Staff

1. Chairperson – Shri. Nilesh Cabral (Hon’ble. Environment Minister)
2. Member Secretary – Dr. Pradip V. Sarmokadam
3. Scientific & Administrative Officer – Mrs. Reshma Kerkar
4. Program Officer – Samiksha Chari
5. Project Assistant I – Dr. Varsha Raikar Hoble
6. Project Assistant II – Mrs. Rajshree
7. Accounts Clerk – Mrs. Sonali Padyardesai
8. Stenographer – Mr. Arvind Naik
9. LDC – Mrs. Sharon Mayenkar
10. Driver – Mr. Shantaram Sawant